Tie­to­suo­ja­se­los­te

Päi­vi­tet­ty 16.3.2021

1. Rekis­te­rin yllä­pi­tä­jä
Kamu­la Oy
Asen­ta­jan­tie 3
67600 Kok­ko­la

2. Rekis­te­ri­asioi­den yhteys­hen­ki­lö
Eemi Kamu­la

3. Rekis­te­rin nimi
Asia­kas­re­kis­te­ri

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­rus­te ja tar­koi­tus
Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn perus­tee­na on asia­kas­suh­teen yllä­pi­to ja hoi­ta­mi­nen. 

5. Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö
Rekis­te­ri voi sisäl­tää seu­raa­via tie­to­ja asiak­kais­ta:
Asiak­kaan perus­tie­dot: etu­ni­mi, suku­ni­mi, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro, yri­tys

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
Rekis­te­riin tal­len­net­ta­vat tie­dot saa­daan asiak­kail­ta www-lomak­keel­la lähe­te­tyis­tä vies­teis­tä.

7. Tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka
Säi­ly­täm­me käyt­tä­jän tie­to­ja vain niin kau­an kuin on tar­peen yllä mää­ri­tel­ty­jen hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus­ten toteut­ta­mi­sek­si kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti.

8. Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­le
Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta sään­nön­mu­kai­ses­ti muil­le tahoil­le. Tie­to­ja voi­daan jul­kais­ta sil­tä osin kuin niin on sovit­tu asiak­kaan kans­sa. Emme siir­rä asia­kas­tie­to­ja pää­sään­töi­ses­ti EU:n tai ETA-alu­een ulko­puo­lel­le.

9. Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet
Rekis­te­rin käsit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja tie­to­jär­jes­tel­mien avul­la käsi­tel­tä­vät tie­dot suo­ja­taan asian­mu­kai­ses­ti. Kun rekis­te­ri­tie­to­ja säi­ly­te­tään Inter­net-pal­ve­li­mil­la, nii­den lait­teis­ton fyy­si­ses­tä ja digi­taa­li­ses­ta tie­to­tur­vas­ta huo­leh­di­taan asi­aan­kuu­lu­vas­ti. Rekis­te­rin­pi­tä­jä huo­leh­tii sii­tä, että tal­len­net­tu­ja tie­to­ja sekä pal­ve­li­mien käyt­tö­oi­keuk­sis­ta ja mui­ta hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain nii­den työn­te­ki­jöi­den toi­mes­ta, joi­den työn­ku­vaan se kuu­luu.

10. Tar­kas­tusoi­keus ja oikeus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta
Jokai­sel­la rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus tar­kis­taa rekis­te­riin tal­len­ne­tut tie­ton­sa ja vaa­tia mah­dol­li­sen vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta tai puut­teel­li­sen tie­don täy­den­tä­mis­tä.

Mikä­li hen­ki­lö halu­aa tar­kis­taa hänes­tä tal­len­ne­tut tie­dot tai vaa­tia nii­hin oikai­sua, pyyn­tö tulee lähet­tää kir­jal­li­ses­ti ja alle­kir­joi­tet­tu­na osoit­teel­la: Kamu­la Oy, Asen­ta­jan­tie 3, 67600 Kok­ko­la tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen; myynti@kamula.fi. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­taes­sa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den kulues­sa).

11. Rekis­te­ri­se­los­tet­ta kos­ke­vat muu­tok­set
Rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus pyy­tää hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mi­seen rekis­te­ris­tä (”oikeus tul­la unoh­de­tuk­si”). Niin ikään rekis­te­röi­dyl­lä on muut EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­set oikeu­det kuten hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn rajoit­ta­mi­nen tie­tyis­sä tilan­teis­sa.

Pyyn­nöt tulee lähet­tää kir­jal­li­ses­ti ja alle­kir­joi­tet­tu­na osoit­teel­la: Kamu­la Oy, Asen­ta­jan­tie 3, 67600 Kok­ko­la tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen; myynti@kamula.fi. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­taes­sa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kail­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den kulues­sa).

12. Muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeu­det
Päi­vi­täm­me tätä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta tar­vit­taes­sa uusil­la ver­sioil­la. Uusin ver­sio jul­kais­taan verk­ko­si­vuil­lam­me.

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Mitä ovat eväs­teet?

Eväs­teet ovat tyy­pil­li­ses­ti pie­niä teks­ti­tie­dos­to­ja, jon­ka pal­ve­lun tar­joa­jan pal­ve­lin lähet­tää käyt­tä­jän selai­noh­jel­mal­le pyy­täen selain­ta tal­len­ta­maan tie­don käyt­tä­jän pää­te­lait­teel­le ja jota kysei­nen pal­ve­lun tar­joa­jan pal­ve­lin voi myö­hem­min pyy­tää takai­sin. Eväs­te voi sisäl­tää esi­mer­kik­si tie­toa käyt­tä­jän ase­tuk­sis­ta, his­to­rias­ta tai kir­jau­tu­mis­tie­dois­ta.

Eväs­tei­den käyt­tö täl­lä sivus­tol­la

Sivus­tol­lam­me käy­te­tään seu­raa­van­lai­sia eväs­tei­tä:

Sivus­ton mit­taa­mi­seen käy­tet­tä­vät eväs­teet, esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tics

Eväs­tei­den estä­mi­nen tai pois­ta­mi­nen

Voit hal­li­ta eväs­tei­tä ja eväs­tei­den ase­tuk­sia oman selai­me­si ase­tuk­sis­ta.