Pal­ve­lut

TALOYHTIÖREMONTIT

Teem­me talo­yh­tiöil­le säh­kö- ja LVI-töi­den lisäk­si muun muas­sa lin­ja­sa­nee­rauk­set sekä remon­toim­me ylei­set tilat, par­vek­keet ja katot sekä maa­laam­me ja rap­paam­me jul­ki­si­vut.

JULKISTEN TILOJEN REMONTIT

Remon­toim­me myös jul­ki­set tilat, kuten esi­mer­kik­si kou­lut ja toi­mi­ti­lat. Meil­tä löy­tyy myös täl­lais­ten vaa­ti­vien koh­tei­den edel­lyt­tä­mää eri­tyis­osaa­mis­ta sekä mate­ri­aa­lien ja tek­nii­kan tun­te­mus­ta.

PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENTAMINEN

Olet­ko raken­nut­ta­mas­sa uut­ta taloa tai perus­kor­jaut­ta­mas­sa van­haa? Kir­ves­mie­hil­läm­me ja asen­ta­jil­lam­me on koke­mus­ta myös vaa­ti­vis­ta koh­teis­ta.

LVI- JA SÄHKÖTYÖT

Omat asen­ta­jam­me teke­vät kaik­ki LVI- ja säh­kö­työt – laa­duk­kaas­ti ja tehok­kaas­ti.

PUTKIREMONTIT JA VESIHUOLTO

Hoi­dam­me put­ki­re­mon­tit sekä LVI-huol­lon ja ‑kun­nos­sa­pi­don omien put­ki­mie­hiem­me toi­mes­ta. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me myös koko vesi­huol­lon niin uusiin kuin kor­jat­ta­viin­kin raken­nuk­siin.

KOSTEIDEN TILOJEN REMONTIT

Remon­toim­me kyl­py­huo­neet, sau­nat ja muut kos­teat tilat ser­ti­fioi­dus­ti. Teem­me kai­kil­le laa­toi­tet­ta­vil­le pin­noil­le C2-nor­mien mukai­sen vede­ne­ris­tyk­sen.

KEITTIÖREMONTIT

Meil­tä saat niin asen­ta­jan tilaa­mil­le­si keit­tiö­kaa­peil­le kuin kir­ves­mie­hen rää­tä­löi­män keit­tiön­kin.

KATTOREMONTIT

Teem­me sekä koko­nai­set kat­to­re­mon­tit että pie­nem­mät kat­to­jen huol­to- ja kor­jaus­toi­men­pi­teet. Kysy ilmai­nen kun­toar­vio!

LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN ASENNUKSET JA REMONTIT

Ota yhteyt­tä, mikä­li har­kit­set maa‑, ilma-vesi- tai kau­ko­läm­pöä van­han säh­kö- tai öljy­läm­mi­tyk­sen tilal­le. Olem­me Mit­su­bis­hi elect­ric läm­pö­pump­pu­jen viral­li­nen jäl­leen­myy­jä.