Apteek­ki­ta­lo

APTEEKKITALO – lää­ket­tä laa­duk­kaan asu­mi­sen

Aivan Kok­ko­lan kes­kus­tan tun­tu­maan, kau­nii­seen ja rau­hal­li­seen
mil­jöö­seen on val­mis­tu­mas­sa uusi, upea perus­kor­jaus­koh­de raken­nus­liik­kei­den Was­to ja Kamu­la toi­mes­ta. Kok­ko­la­lai­set muis­ta­vat tämän Kes­kus­sai­raa­laa vas­ta­pää­tä sijait­se­van raken­nuk­sen enti­se­nä apteek­ki­na – min­kä mukaan asun­to-osa­keyh­tiö Apteek­ki­ta­lo on myös nimet­ty.

Koh­tees­ta löy­tyy sopi­via asu­mis­rat­kai­su­ja niin lap­si­per­heel­le kuin ikäih­mi­sel­le­kin.

2‑kerroksisessa raken­nuk­ses­sa on 11 huo­neis­toa, joi­den koot vaih­te­le­vat 22,5 m²:n yksiös­tä –126-neliöi­seen nel­jän huo­neen asun­toon.
Ala­ker­ran huo­neis­tos­sa on sau­na, yhdes­sä yksiös­sä tila­va par­vi. Koh­teel­le on tun­nuso­mais­ta laa­duk­kuus, mikä näkyy muun muas­sa mate­ri­aa­li­va­lin­nois­sa, remon­toin­ti­työn jäl­jes­sä sekä integroi­tui­na kodin­ko­nei­na.
Läm­mi­tys­muo­to on kau­ko­läm­pö ja huo­neis­tois­sa on vesi­kier­toi­nen lat­tia­läm­mi­tys, pihoi­hin raken­ne­taan viih­tyi­sät teras­sia­lu­eet nur­mik­koi­neen.

Kodin laa­tu­rat­kai­sut

Haluam­me panos­taa asu­mi­sen muka­vuu­teen, laa­duk­kuu­teen ja eko­lo­gi­suu­teen. Kaik­ki tämä näkyy myös Apteek­ki­ta­los­sa:
• Läm­mi­tys­muo­to on kau­ko­läm­pö
• Vesi­kier­toi­sen lat­tian­läm­mi­tyk­sen ansiois­ta asun­nos­sa ei
ole lain­kaan sei­nä­pat­te­rei­ta
• Ener­gia­ta­lou­del­li­nen ilman­vaih­to
• Integroi­dut kodin­ko­neet
• Suu­rem­mis­sa asun­nois­sa jois­sa on keit­tiö­saa­re­ke on
laa­du­kas Bora keit­tiöin­duk­tio­ta­so ja höy­ryn­pois­to-
yhdis­tel­mä

Kiin­nos­tuit­ko?

Seu­raa mei­tä ins­ta­gra­mis­sa