KAIKENLAISET REMONTIT KAIKENLAISIIN KOHTEISIIN

Teem­me isot ja pie­net remon­tit isoi­hin ja pie­niin koh­tei­siin – oli­vat­pa ne sit­ten van­ho­ja tai uusia, jul­ki­sia tai yksi­tyi­siä. Meil­tä saat kaik­ki remon­toin­ti- ja raken­nus­työt saman katon alta – myös raken­nus­mes­ta­ri­pal­ve­lut sekä työ­maa­val­von­nan.

Omat säh­kö- ja put­ki­mie­hem­me mah­dol­lis­ta­vat osal­taan toi­min­tam­me tehok­kuu­den ja jous­ta­vuu­den sekä teke­vät remont­ti­toi­mek­sian­not hel­pok­si asiak­kail­lem­me.

 

Laa­tu ja luo­tet­ta­vuus

Teem­me isot ja pie­net remon­tit isoi­hin ja pie­niin koh­tei­siin – oli­vat­pa ne sit­ten van­ho­ja tai uusia, jul­ki­sia tai yksi­tyi­siä. Meil­tä saat kaik­ki remon­toin­ti- ja raken­nus­työt saman katon alta – myös raken­nus­mes­ta­ri­pal­ve­lut sekä työ­maa­val­von­nan.

Omat säh­kö- ja put­ki­mie­hem­me mah­dol­lis­ta­vat osal­taan toi­min­tam­me tehok­kuu­den ja jous­ta­vuu­den sekä teke­vät remont­ti­toi­mek­sian­not hel­pok­si asiak­kail­lem­me.

APTEEKKITALO – lää­ket­tä laa­duk­kaan asu­mi­sen

Aivan Kok­ko­lan kes­kus­tan tun­tu­maan, kau­nii­seen ja rau­hal­li­seen
mil­jöö­seen on val­mis­tu­mas­sa uusi, upea perus­kor­jaus­koh­de raken­nus­liik­kei­den Was­to ja Kamu­la toi­mes­ta.

APTEEKKITALO – lää­ket­tä laa­duk­kaan asu­mi­sen

Aivan Kok­ko­lan kes­kus­tan tun­tu­maan, kau­nii­seen ja rau­hal­li­seen
mil­jöö­seen on val­mis­tu­mas­sa uusi, upea perus­kor­jaus­koh­de raken­nus­liik­kei­den Was­to ja Kamu­la toi­mes­ta.

TOTEUTAMME NIIN
LINJASANEERAUKSIA,
TOIMITILASANEERAUKSIA,
JULKISIVUSANEERAUKSIA KUIN
KEITTIÖREMONTTEJAKIN

Olem­me ammat­ti­tai­toi­nen ja luo­tet­ta­va raken­nus­lii­ke-kump­pa­ni, pal­ve­lum­me pitä­vät sisäl­lään myös vaa­ti­vien ja eri­tyis­osaa­mis­ta tar­vit­se­vien koh­tei­den koko­nais­val­tai­set sanee­raus­työt.

Toi­min­tam­me kes­kit­tyy Kok­ko­lan vai­ku­tusa­lu­eel­le. Olem­me toi­mi­neet vuo­des­ta 2014 läh­tien, toteu­tam­me vuo­sit­tain lähes 1000 pro­jek­tia.

Seu­raa mei­tä ins­ta­gra­mis­sa